Meditation 101 Introduction to meditation in the Tibetan Buddhist tradition

Vezi pe Facebook

/ Scroll down for English /

INSCRIERI:
❗ https://forms.gle/re1ihEdJWDpzgu8c9

💠 Vă invităm sâmbătă, 06.05.2023, să luați parte la întâlnirea cu Mike Murray care va preda cursul introductiv de meditație – Meditation 101, pus la dispozitie de FPMT.

🔶 Acest curs prezintă tehnici de meditație care pot fi folosite de oricine pentru a genera mai multă liniște și fericire în viața de zi cu zi. Este potrivit pentru persoanele care au deja o anumită înțelegere a viziunii budiste, dar și pentru începători și pentru persoanele care au meditat în alte tradiții, dar ar dori să afle mai multe despre modul în care este practicată meditația în tradiția budistă tibetană.

🔶 Oferă o privire de ansamblu asupra a ceea ce este de fapt meditația, posturile de meditație, precum și tehnicile de meditație de bază, inclusiv meditația bazată pe respirație (cum ar fi numărarea respirației și respirația în nouă runde), meditația de tip mindfulness (cum ar fi cea de tip atenție simplă, mintea ca cerul și mintea ca oceanul), meditația de tip vizualizare (cum ar fi corpul de lumină și purificarea cu lumină) și meditația analitică (cum ar fi meditația asupra ecuanimității și transformarea experiențelor negative în unele pozitive), în contextul tradiției Mahayana tibetane a lui Lama Tsongkhapa (Gelug). Include o explicație a tipurilor de abilități dezvoltate în meditație (cum ar fi concentrarea și atenția/mindfulness) și modul de aplicare a acestora în viața de zi cu zi.

🔶 Cursanții sunt, de asemenea, introduși în înțelegerea budistă a minții ca o entitate nonfizică, care este un flux de momente de conștiință în continuă schimbare. Deoarece este posibilă schimbarea minții prin meditație, obiceiurile mentale dăunătoare pot fi eliminate și cele pozitive pot fi dezvoltate și întărite. Învață despre diferitele obstacole care pot împiedica mintea să rămână concentrată și metode de contracarare a acestor obstacole. Învață cum să stabilețti o practică de meditație pe termen lung.

💠 BENEFICIILE ACESTUI WORKSHOP:
Aceste practici ușoare și accesibile te vor ajuta să-ți reduci stresul, controlezi anxietatea, îmbunatățești sănătatea emoțională și concentrarea, te pot susține în lupta cu adicțiile, îți îmbunatățesc calitatea somnului și te ajută să te cunoști mai bine.

🔶 Cursul se va desfasura in 4 date, fiecare sesiune va dura aprox 1h 30min; se va desfășura atat fizic, cat si online pe zoom, iar discutiile se vor purta în engleză

💠 Programul
06 MAI 11.00-12.30 – S1: Meditația in tradiția budistă
08 MAI 18.00-19.30 – S2: Mintea in viziunea budistă
15 MAI 18.00-19.30 – S3: Tipuri de meditație și obstacole în calea meditației
20 MAI 11.00-12.30 – S4: Sesiunea de meditație, locul în care medităm și meditația de tip vizualizare
Toate sesiunile cuprind meditații ghidate.
INSCRIERI:
❗ https://forms.gle/re1ihEdJWDpzgu8c9

🧘 DESPRE MIKE MURRAY 🧘
Mike Murray îmbină tradiția budistă tibetană cu rigoarea academică britanică și cu o perspectivă modernă. A fost parte din echipa Centrului Budist Jamyang din Londra încă din 1979, în diverse roluri printre care coordonator de programe spirituale și director. Are aproape 40 de ani de experiență în studiul și practica budistă în tradiția tibetană Gelug. Mike este profesor acreditat de cursuri budiste la nivelurile introductiv și mediu-avansat în structura educațională a Fundației pentru conservarea tradiției Mahayana (FPMT), o organizație budistă tibetană în tradiția Sfinției Sale Dalai Lama.

Vă veți bucura de cunoștințele sale și de stilul său de predare informal și interactiv! Adoră textele tradiționale, dar nefiind el însuși un „credincios” natural, abordează budismul tradițional cu o gândire critică. Mike încearcă să-i împuternicească pe cursanții săi să descopere singuri ce beneficii poate aduce budismul în viața contemporană. Consideră că fiecare practicăm în moduri diferite, dar putem învăța unii de la alții și că diversitatea este puterea noastră. Invită pe oricine este interesat să exploreze budismul tibetan pentru a-l ajuta să se îndrepte către mulțumire și pace interioară.

⭕ PARTICIPARE
❗ Pentru a participa la eveniment este necesar să vă înregistrați în prealabil folosind formularul de înscriere: https://forms.gle/re1ihEdJWDpzgu8c9

❗ Locuri disponibile la Centru: 12
În ziua evenimentului veți primi un e-mail de confirmare, însoțit de un link pentru conectare la zoom.
Membrii Centrului pot participa gratuit la eveniment.
Vă rugăm să veniți cu 10 minute înainte de începerea evenimentului

💠 CONTRIBUȚIE:
– 40 lei/ședință pentru non-membri;
– gratuit pentru membri.

Posibilități de a deveni membru al Centrului Budist White Mahakala FPMT Study Group:
MEMBERSHIP “SUSȚINERE”: 100 lei/lună;
MEMBERSHIP “GENEROZITATE”: 200 lei/lună.
Mai multe despre tipurile de membership gasiti aici: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

❗ IMPORTANT
Făcând această donație sprijiniți Centrul Budist ”White Mahakala” să acopere costurile evenimentului și să creeze condițiile pentru ca învățăturile să fie accesibile. Pentru asta, vă mulțumim!
Vă așteptăm cu drag!
***
Politica noastră este să nu refuzăm pe nimeni din cauza lipsei banilor. Dacă nu vă permiteți donația sugerată și doriți să participați, vă rugăm să ne contactați.

⭕CONTACT:
0755608729
centrulmahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, nr. 18, interfon 7.

❗PS: dacă sunteți răciți, vă rugăm să vă gândiți la sănătatea celorlalți participanți
…………………………………………………………..

ENROLLMENT: ❗https://forms.gle/re1ihEdJWDpzgu8c9

💠 We invite you on Saturday, 06.05.2023, to take part in the meeting with Mike Murray who will teach the introductory meditation course – Meditation 101, provided by FPMT.

🔶 This course teaches meditation techniques that can be used by anyone to create more peace and happiness in their daily life. It is suitable for people who already have some understanding of the Buddhist view, but also for beginners and for people who have done some meditation in other traditions but would like to know more about how meditation is practiced in the Tibetan Buddhist tradition.

🔶 It provides an overview of what meditation actually is, meditation postures, as well as basic meditation techniques, including breathing meditation (such as counting the breath and nine-round breathing), mindfulness meditation (such as bare attention, mind like the sky, and mind like the ocean), visualization meditation (such as body of light and purification with light), and analytical meditation (such as meditation on equanimity and transforming negative experiences into positive ones), in the context of the Tibetan Mahayana tradition of Lama Tsongkhapa (Gelug). It includes an explanation of what kinds of skills are developed in meditation (such as concentration and mindfulness) and how to apply them in daily life.

🔶 Students are also introduced to the Buddhist understanding of mind as a nonphysical entity that is a stream of constantly changing moments of consciousness. Because it is possible to change the mind through meditation, harmful mental habits can be eliminated and positive ones developed and strengthened. Students learn the various obstacles that can prevent the mind from remaining focused and methods for counteracting these obstacles. They also learn how to structure a meditation session and how to establish a long-term meditation practice.

💠 BENEFITS OF THIS WORKSHOP:
These easy and accessible practices will help you reduce stress, control anxiety, improve emotional health and focus, can support you in the fight against addictions, improve your sleep quality and help you get to know yourself better.

🔶 The course will take place in 4 dates, each session will last approximately 1 hour 30 minutes; it will take place both physically and online on zoom, and the discussions will be held in English

💠 SCHEDULE OF THE COURSE:
MAY 06 / 11.00-12.30 – S1: Meditation in Buddhism
MAY 08 / 18.00-19.30 – S2: Mind in Buddhism
MAY 15 / 18.00-19.30 – S3: Types of meditation and obstacles in meditation
MAY 20 / 11.00-12.30 – S4: The meditation session, meditation place, and visualization meditation
All the sessions include guided meditations.
ENROLLMENT: ❗https://forms.gle/re1ihEdJWDpzgu8c9

🧘 ABOUT MIKE MURRAY 🧘
Mike Murray blends Tibetan Buddhist tradition with British academic rigors and with a modern outlook. He was a part of the Jamyang Buddhist Centre London team since 1979, acting in various roles such as as spiritual program coordinator and director. He has almost 40 years of experience in Buddhist study and practice in the Tibetan Buddhist Gelug tradition. Mike is a registered teacher of Buddhist courses at the Introductory, Foundational and Basic levels in the education structure of the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT), a Tibetan Buddhist organization following His Holiness the Dalai Lama.

You will enjoy his knowledge and his informal and interactive teaching style! He loves traditional texts, but not being a natural ‘believer’ himself he approaches traditional Buddhism with a critical thinking mind. Mike seeks to to empower students to discover for themselves what Buddhism can bring to modern lives. He believes that we practice in different ways – but we can all learn from each other and that diversity is our strength. He welcomes anyone interested in exploring Tibetan Buddhism to help them move towards inner contentment and peace.

⭕PARTICIPATION
❗ To participate in the event, you must register in advance using the registration form: https://forms.gle/re1ihEdJWDpzgu8c9

❗ Seats available at the Centre: 12
On the day of the event you will receive a confirmation email with a link to connect to zoom.
Members of the Center can participate in the event for free.
Please come 10 minutes before the start of the event.

💠 CONTRIBUTION:
– 40 lei/session for non-members;
– free for members.
Opportunities to become a member of the White Mahakala Buddhist Center FPMT Study Group:
“SUPPORT” MEMBERSHIP: 100 lei/month;
“GENEROUSNESS” MEMBERSHIP: 200 lei/month.
More about membership types can be found here: https://whitemahakala.ro/membrii/tipuri-de-membership/

❗ IMPORTANT
By making this donation you support the Buddhist Center “White Mahakala” to cover the costs of the event and create the conditions for the teachings to be accessible. For that, thank you!
You’re welcome!
***
It is our policy not to turn anyone away for lack of money. If you cannot afford the suggested donation and would like to participate, please contact us.

⭕CONTACT:
0755608729
centrumahakala@gmail.com / infomahakala@gmail.com
Cluj-Napoca, str. Tipografiei, no. 18, intercom 7.

❗PS: if you have a cold, please think about the health of the other participants